علی فیضی  
 مهندسی از دنیای شیمی
1 ماه قبل  قبل

کارجو

پروژه دورکاری و کارآموزی مرتبط با تخصص هایم
مهندسی شیمی،مترجمی،تدریس،نویسندگی و تحلیلگری بازار سرمایه (قم)


مشاهده رزومه