عليرضا ونایی
 دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران ورودی ۱۴۰۰ و فعال حوزه نوروساینس
2 ماه قبل  قبل

کارجو

ریسرچ در حوزه نوروساینس
ریسرچ در حوزه نوروساینس (تهران)


مشاهده رزومه