زهرا زندی آرتیمانی
مهندسی شیمی اراک }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

اداری
اداری و سازمانی (تهران)


مشاهده رزومه