عرفان طاهری
علوم تربیتی دانشگاه شیراز }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

مقاله نویسی و ترجمه متون انگلیسی
هر گونه مقاله و ترجمه منون انگلیسی و تایپ صوتی و نوشتاری (لرستان)


مشاهده رزومه