محمد جمشیدی
مدیریت مالی MBA دانشگاه خوراسگان }
6 ماه قبل  قبل

کارجو

جویای کار
مدیریتی (اصفهان)


مشاهده رزومه