سهیل صمدزاده
زیست شناسی جانوری دانشگاه ارومیه }
23 روز قبل  قبل

کارجو

کارورزی
ازمایشگاه زیست جانوری (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه