حمید قربانزاده
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه زنجان }
24 روز قبل  قبل

کارجو

برنامه نویس پایتون
برنامه نویسی ب صورت پروژه‌ای (تهران)


مشاهده رزومه