Nima Azami
 دانشجویی ورودی 99 رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
21 روز قبل  قبل

برنامه ریزی پروژه،ارزیابی کار و زمان،بهینه سازی
هر پروژه مربوط به مهندسی صنایع (اصفهان)


مشاهده رزومه