صالح کیامهر
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

طراح صنعتی
طراحی قطعات صنعتی با کتیا (اصفهان)


مشاهده رزومه