زهراالسادات حسینی نسب
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد }
28 روز قبل  قبل

تایپ فارسی ، ویراستاری
تایپ فارسی فقط ویراستاری در حد اصلاح املا و علائم نگارشی (یزد)


مشاهده رزومه