کیمیا تقیان
زیست شناسی جانوری اصفهان }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

کارشناس آزمایشگاه
شغل (+کارآموزی)مرتبط با لیسانس زیست شناسی جانوری (اصفهان)


مشاهده رزومه