مریم رضایی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

کارآموزی فرانت اند
دنبال جایی برای کارآموزی فرانت اند هستم با html آشنایی دارم (اصفهان)


مشاهده رزومه