فرنگیس یوسف پور
مهندسی انرژی دانشگاه الزهرا (س) }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

ویراستاری متون تخصصی
ویراستاری کتب ، مقالات ، متون تخصصی (تهران)


مشاهده رزومه