زهرا شبانی
مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز }
1 ماه قبل  قبل

مدیریت صنعتی
کاری که مربوط به رشته ام باشد و سابقه کار شود (فارس)


مشاهده رزومه