فاطمه قوی بامداد
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد }
1 ماه قبل  قبل

تایپ و ویراستار و ترجمه انگلیسی به فارسی
تایپ و ویراستار و ترجمه انگلیسی به فارسی (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه