عارفه شیرانی
مهندسی صنایع پیشرو }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

دنبال شغلی در زمینه مهندسی صنایع هستم
مهندس صنایع (اصفهان)


مشاهده رزومه