مریم رضایی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی }
2 ماه قبل  قبل

رشته شمارو به چی میشناسن؟
خودم: مهندس میای یه ویندوز واسه من نصب کنی؟