پردیس صادقی فیروزآبادی
مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیری }
4 ماه قبل  قبل

کارجو

منابع انسانی و استراتژی
پروژه های مربوط به HR و استراتژی و بازسازی و اجرای ساختارهای سازمانی (یزد)


مشاهده رزومه