محمد کاظم سمیعی
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شاهرود }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

تحلیل دیتا
کشف روابط پیچیده بین داده‌ها و پیش بینی داده‌های آینده (قم)


مشاهده رزومه