محمد کاظم سمیعی
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شاهرود }
8 روز قبل  قبل

تحلیل دیتا
کشف روابط پیچیده بین داده‌ها و پیش بینی داده‌های آینده (قم)


مشاهده رزومه