Shiraz_marmar
اقتصاد دانشگاه یزد }
7 روز قبل  قبل

جویای کار در حوزه های مرتبط با سابقه کار_رشته تحصیلی
کارآموزی مرتبط با رشته تحصیلی _ امور مالی و پرسنل اداری (یزد)


مشاهده رزومه