Rose Ghasemi
زیست ‌شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان }
17 روز قبل  قبل

در پروژ های تحقیقاتی یا کار در ازمایشگاهای خصوصی
کار در ازمایشگاها خصوصی یا شرکت های داروسازی . (اصفهان)


مشاهده رزومه