navid doostkam
مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس }
4 ماه قبل  قبل

جویای کار
کار دانشجویی پاره وقت ..هرکاری حیطه ورزشم باشه بهتر (تهران)


مشاهده رزومه