علیرضا پورمند
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه تهران }
4 ماه قبل  قبل

مشاور سم پاشی و کوددهی و نگهداری از باغات
کارشناس کشت و تجویز سم و کود (تهران)


مشاهده رزومه