#6سیگما 3 پست

🔳معیار های انتخاب پروژه های شش سیگما

⭕️یکی از مهمترین عوامل در نتیجه بخش بودن پروژه های شش سیگما، انتخاب مناسب آنها می باشد.

انتخاب پروژه های شش سیگما براساس ماهیت کاری سازمان ها متفاوت است؛ از آنجائی که هدف پروژه شش سیگما، افزایش رضایت مشتری و سوددهی ( کاهش هزینه ها ) می باشد، برخی از پروژه ها بر فرایندهای صنعتی و برخی دیگر بر فرایندهای خدماتی تمرکز دارند.

پروژه های شش سیگما باید با توجه به استراتژی های سازمان، انتخاب گردند و تحت حمایت اهداف تجاری سازمان باشند، بطوری که لازم است راهبر سازمان اهداف اولیه کلان شرکت، اهداف اولیه عملیاتی را برای هر واحد کاری و خط مبنای کلیدی را قبل از انتخاب پروژه ها تعیین نماید.

پروژه های شش سیگما باید از مشکلاتی انتخاب گردند که تاکنون سازمان قادر به حل مسئله نبوده است و راه حل ها مشخص نمی باشد و از طرفی پروژه ها در بازه زمانی شش ماهه پایان پذیرد و قابل پیگیری و اندازه گیری باشند.

🔆اهداف شش سیگما :
1. کاهش نوسانات و تغییرات.
2. کاهش ایرادات.
3. بهبود بازدهی فرایند.
4. افزایش رضایت مشتری.
5. کاهش هزینه ها.
6. بهبود کیفیت.
7. روشی سیستماتیک جهت حل مسائل.
8. تقویت بنیه رقابتی سازمان.
9. کاهش سیکل زمانی ( تحویل به موقع )

🔆اهداف ملموس در شش سیگما
1. اهداف 6 سیگما.
2. سطح سیگما.
3. تعداد خرابی در هر میلیون عدد.
4. نرخ خرابی

#6سیگما


🔳ابزارها و روش های شش سيگما

⭕️گرچه روش ها و ابزارهای شش سيگما بسياری از ابزارهای آماری را که در ساير اقدامات بهبود کيفيت به کار گرفته است در برمی گيرد، اما بطور کلی همه اين ابزارها در قالب دو روش سيستماتيک پروژه ای مورد استفاده قرار مي گيرند:

روش DMAIC ، مخفف واژه های تعريف- اندازه گيری- تجزيه وتحليل- بهبود و کنترل است.

روش DMADV مخفف واژه های تعريف- اندازه گيری- تجزيه وتحليل- طراحی و تصديق است.

DMAIC

1-1- DEFINE
تعريف اهداف پروژه و قابليت ارائه به مشتری (داخلی _ خارجی)

1-2- MEASURE
اندازه گيری عملکرد فعلی فرآيند

1-3- ANALYZE
تجزيه و تحليل علل ريشه ای بروز عيوب

1-4- IMPROVE
بهبود فرآيند مورد بررسی از نظر حذف عيوب

1-5- CONTROL
کنترل عملکرد آتی فرآيند

DMADV

2-1- DEFINE
تعريف اهداف پروژه و قابليت ارائه به مشتری (داخلی _ خارجی)

2-2- MEASURE
اندازه گيری عملکرد فعلی فرآيند

2-3- ANALYZE
تجزيه و تحليل علل ريشه ای بروز عيوب

2-4- DESIGN
طراحی اجزای فرآيند برای تامين نيازهای مشتری

2-5- VERIFY
تصديق عملکرد طراحی شده و توانايی فرآيند برای تامين نيازمندي های مشتری

#6سیگما


🔳 6 سیگما چیست؟؟

⭕️این روش نام خود را از حرف یونانی سیگما گرفته است؛ در آمار، این حرف نشان دهنده ی انحراف معیار است که میزان تغییر یا ناسازگاری در یک فرایند را تعیین می نماید.

در اواسط دهه ی 1980، موتورولا سنجشی آماری را روی نتیجه ی فرایند خود به نام اندازه گیری شش بار سیگما انجام داد که بدین معنا است که در هر یک میلیون فرصت 4/3 عیب وجود دارد و این اقدام منجر به صرفه جویی حدود 17 بیلیون دلار در سازمان شد.

در Six Sigma، عیب به هر چیزی که سبب نارضایتی مشتری می شود، تلقی می شود.

Six Sigma
بر موارد زیر تاکید دارد:

1. تلاش مستمر برای دستیابی به نتایج فرآیندی قابل پیش بینی و پایدار که برای موفقیت سازمان بسیار حیاتی است.

2. فرآیندهای کسب و کار و تولید ویژگی هایی دارند که آنها را بتوان اندازه گیری ، تحلیل، بهبود و کنترل کرد.

3. دستیابی به بهبود مستمر خدمات نیاز به تعهدی از سوی تمام افرارد سازمان و خصوصا مدیریت ارشد دارد.

ساختارهایی که Six Sigma را از دیگر فرآیندهای بهبود خدمات جدا می سازد عبارتند از:

1. بازگشت سرمایه کمی و قابل اندازه گیری در پروژه های Six Sigma.

2. تاکید موکد بر رهبری و پشتیبانی قوی
تصمیم گیری بر مبنای داده های تایید شده و درست به جای فرضیات و حدس و گمان.

#6سیگما