#یزد 6 پست

مهدی بَیازی زاده
مهندسی معماری دانشگاه یزد }

معمار عالمیان خدا
و
معمار زندگیت ، خودت..
#معماری
#یزد


مهدی بَیازی زاده
مهندسی معماری دانشگاه یزد }

شهر هنر و زیبایی...
#معماری
#یزد


S.M.A.KH
 برنامه نویس ، دانشجو

#حسینیه_ایران
#یزد


A.S.KH
مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد }

چطوره؟؟؟😁✌️
#یزد

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

1041/10/28 03:10
#یزد ❄🌨 💚💛💙
چه شاد باشی از این خوش تر که برف آمد .

image