#کنترل_کیفیت 3 پست

علی محمدزاده
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان }

چرخه PDCA یا چرخه دمینگ

⭕️ برای بهبود در هر سیستم یا فعالیتی، روند چهارگانه برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اقدام باید به صورت مستمر در جریان باشد. تکلیف برنامه ریزی، اجرا و کنترل که مشخص است : قبل از اجرا برنامه ریزی می کنیم، کار را انجام می دهید، کنترل می کنیم که نتایج انجام کار به چه میزان با برنامه اولیه تناسب دارد، اما اقدام چیست؟

✅ اقدام یا Act مجموعه فعالیتهایی است که بر مبنای نتایج کنترل مرحله قبل انجام می دهیم و دوباره به ابتدای چرخه یعنی برنامه ریزی بازمی گردیم. در پست های آتی به تشریح این مدل با یک مثال کاربردی خواهیم پرداخت.

#چرخه_دمینگ
#کنترل_کیفیت


🔳 چرخه PDCA یا چرخه دمینگ

⭕️ برای بهبود در هر سیستم یا فعالیتی، روند چهارگانه برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اقدام باید به صورت مستمر در جریان باشد. تکلیف برنامه ریزی، اجرا و کنترل که مشخص است : قبل از اجرا برنامه ریزی می کنیم، کار را انجام می دهید، کنترل می کنیم که نتایج انجام کار به چه میزان با برنامه اولیه تناسب دارد، اما اقدام چیست؟

✅ اقدام یا Act مجموعه فعالیتهایی است که بر مبنای نتایج کنترل مرحله قبل انجام می دهیم و دوباره به ابتدای چرخه یعنی برنامه ریزی بازمی گردیم. در پست های آتی به تشریح این مدل با یک مثال کاربردی خواهیم پرداخت.

#چرخه_دمینگ
#کنترل_کیفیت


فایل کاربردی نمودارهای کیفیت در اکسل
#کنترل_کیفیت
#excel
#اکسل

iiedep.ir.keifiatexcel.pdf