#کارآفرینی_مشارکتی 1 پست

2
ادامه
#انواع_کارآفرینی
3. #کارآفرینی_مشترک
هنگامی دولت و بخش خصوصی، به‌طور مشترک در یک تشکیلات اقتصادی یا کسب‌وکار سرمایه گذاری می‌کنند، به آن، #کارآفرینی_مشترک گفته می‌شود. موارد زیر، ویژگی‌های چشمگیر این نوع کارآفرینی هستند:
این نوع کارآفرینی، ترکیبی از مالکیت خصوصی و دولتی است.
در این سیستم، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در تشکیلات اقتصادی بخش خصوصی ارائه می‌شود، اما نقش اصلی آن را دولت ایفا می‌کند که این بدان معناست که هم دولت و هم کارآفرینان خصوصی و جامعه در این سرمایه‌گذاری شریک بوده و هرکدام سهم مشخص خود را دارند.

4. #کارآفرینی_مشارکتی
هنگامی که افراد مختلفی با کمک یکدیگر، در کسب‌وکاری سرمایه‌گذاری کرده، ریسک‌ها را می‌پذیرند و برمبنای شراکت و همکاری، نوآوری‌هایی را در کار دخیل می‌کنند، به آن #کارآفرینی_مشارکتی گفته می‌شود. هدف اصلی این نوع کارآفرینی، تشویق جامعه به اشاعه #استقلال_شخصی و نیز #رفاه_اجتماعی عموم مردم و شهروندان است.
#کارآفرینی #مدیریت #انواع #کارآفرینی_مشترک #کارآفرینی_مشارکتی