#ويل_دورانت 2 پست

مهشید عطایی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه سمنان }

شصت سال پیش همه‌چیز می‌دانستم،
امروز ، هیچ‌ چیز نمی‌دانم!
کتاب خواندن، یک کشفِ پیش‌رونده‌ی مهیج است، تا مدام به نادانی‌ات پی ببری!


#ويل_دورانت

image

مهشید عطایی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه سمنان }

شصت سال پیش همه‌چیز می‌دانستم،
امروز ، هیچ‌ چیز نمی‌دانم!
کتاب خواندن، یک کشفِ پیش‌رونده‌ی مهیج است، تا مدام به نادانی‌ات پی ببری!


#ويل_دورانت

image