#نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران 2 پست

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین

‌‌
🎙پنل سخنرانی پیرامون «مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) و مزایای آن در کنترل هوشمند نقشه ها و ضوابط».
.
🗓 جمعه 21 مرداد 1401.
⏰ ساعت 12 لغایت 13.
.
📍سالن 25B. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ـ
.
🔴بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان.
.
.
سرفصل گفتگو:
1-یکپارچه سازی خدمات فنی و مهندسی؛
.
۲-تسریع در صدور پروانه ساختمان؛
.
۳-نگهداشت ساخته‌ها با رویکرد BIM؛
.
۴-کاهش مشکلات حقوقی برای ناظرین، سازندگان و طراحان؛
.
۵- صدور شناسنامه فنی و ملکی متصل به مدل ساخته؛
.
www.BIMsolutions.ir
.
Saeid Khalili
Ghasem Ariyani
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #انجمن_صنفی_bim #نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #شورای_هماهنگی_تشکلهای_فنی_مهندسی_صنفی_حرفه #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #شهر_هوشمند #کنترل_ضوابط #نگهداشت_ساختمان
#سعید_خلیلی #شناسنامه_فنی_ملکی_ساختمان #مشاور_bim #خدماتbim #بنایار_مهراز_ایرانیان #شرکت_خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری

image

‌‌
🎙پنل سخنرانی پیرامون «مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) و مزایای آن در کنترل هوشمند نقشه ها و ضوابط».
.
🗓 جمعه 21 مرداد 1401.
⏰ ساعت 12 لغایت 13.
.
📍سالن 25B. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ـ
.
🔴بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان.
.
.
سرفصل گفتگو:
1-یکپارچه سازی خدمات فنی و مهندسی؛
.
۲-تسریع در صدور پروانه ساختمان؛
.
۳-نگهداشت ساخته‌ها با رویکرد BIM؛
.
۴-کاهش مشکلات حقوقی برای ناظرین، سازندگان و طراحان؛
.
۵- صدور شناسنامه فنی و ملکی متصل به مدل ساخته؛
.
www.BIMsolutions.ir
.
Saeid Khalili
Ghasem Ariyani
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #انجمن_صنفی_bim #نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #شورای_هماهنگی_تشکلهای_فنی_مهندسی_صنفی_حرفه #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #شهر_هوشمند #کنترل_ضوابط #نگهداشت_ساختمان
#سعید_خلیلی #شناسنامه_فنی_ملکی_ساختمان #مشاور_bim #خدماتbim #بنایار_مهراز_ایرانیان #شرکت_خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری

image