#مفاهیم 3 پست

🔳مفهوم مهندسی ارزش به زبان ساده‼️

💡تلاشی سیستماتیک که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح انجام می شود‌.

#مفاهیم


🔳تولید ناب چیست؟


توليد کردن چيز مورد نياز در هنگام مورد نياز با كمينه كردن مصرف منابع با از ميان برداشتن اتلاف ها.

#مفاهیم

image

🔳مفهوم مهندسی ارزش به زبان ساده‼️

💡تلاشی سیستماتیک که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح انجام می شود‌.

#مفاهیم