#مشاور_bim 50 پست

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🎯 فرصتی بی نظیر برای متقاضیان ورود به حوزه مدل‌سازی مبتنی بر BIM در رشته معماری و متخصصینی که قصد مهاجرت به خارج از کشور دارند.
.
📍آموزش پروژه محور نرم افزار Revit Architectue
📍 در شرکت فناورانه بنا یار مهراز ایرانیان،
.
✔️ اولین مشاور تخصصی BIM در استان قم
✔️و تنها شرکت متخصص BIM مقیم در پارک علم و فناوری استان قم و دارای مجوز فناورائه ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت در ایران.
✔️ عضو تیم تدوین کننده اولین و تنها دستورالعمل پیاده سازی BIM در پروژه های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
(اعضای هیئت مدیره شرکت عضو تدوین کننده این آیین نامه می باشند)
.
🦾📌در کنار ما آموزش ببینید،  تغییر کنید،  موفقیت را تجربه کنید
.
✒️ ثبت نام از طریق لینک زیر:
.
https://zarinp.al/553675
.
🔴با توجه به محدودیت ظرفیت،  اولویت با تاریخ ثبت نام دانش پذیران می باشد.
.
✒️تعداد جلسات:  ۱۴ جلسه؛  مجموعا 42 ساعت.
.
🏅ارائه مدرک حضور در دوره به زبان فارسی و انگلیسی از سوی شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان».
.
🔴 برای اطلاعات بیشتر به پی وی پیام ارسال فرمائید و یا با شماره تلفن های:
025- 33550380
0919-867-4450
www.BIMsolutions.ir
.
.
#رویت_آرکیتکچر #قم #revit #revi_architecture #معماری #رویت_معماری #مهاجرت #مشاور_bim #بنایار_مهراز_ایرانیان #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #پارک_علم_و_فناوری #آموزش_حضوری #آموزش_رویت #buildinginformationmodeling

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🎯 فرصتی بی نظیر برای متقاضیان ورود به حوزه مدل‌سازی مبتنی بر BIM در رشته معماری و متخصصینی که قصد مهاجرت به خارج از کشور دارند.
.
📍آموزش پروژه محور نرم افزار Revit Architectue
📍 در شرکت فناورانه بنا یار مهراز ایرانیان،
.
✔️ اولین مشاور تخصصی BIM در استان قم
✔️و تنها شرکت متخصص BIM مقیم در پارک علم و فناوری استان قم و دارای مجوز فناورائه ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت در ایران.
✔️ عضو تیم تدوین کننده اولین و تنها دستورالعمل پیاده سازی BIM در پروژه های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
(اعضای هیئت مدیره شرکت عضو تدوین کننده این آیین نامه می باشند)
.
🦾📌در کنار ما آموزش ببینید،  تغییر کنید،  موفقیت را تجربه کنید
.
✒️ ثبت نام از طریق لینک زیر:
.
https://zarinp.al/553675
.
🔴با توجه به محدودیت ظرفیت،  اولویت با تاریخ ثبت نام دانش پذیران می باشد.
.
✒️تعداد جلسات:  ۱۴ جلسه؛  مجموعا 42 ساعت.
.
🏅ارائه مدرک حضور در دوره به زبان فارسی و انگلیسی از سوی شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان».
.
🔴 برای اطلاعات بیشتر به پی وی پیام ارسال فرمائید و یا با شماره تلفن های:
025- 33550380
0919-867-4450
www.BIMsolutions.ir
.
.
#رویت_آرکیتکچر #قم #revit #revi_architecture #معماری #رویت_معماری #مهاجرت #مشاور_bim #بنایار_مهراز_ایرانیان #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #پارک_علم_و_فناوری #آموزش_حضوری #آموزش_رویت #buildinginformationmodeling

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🎯 فرصتی بی نظیر برای متقاضیان ورود به حوزه مدل‌سازی مبتنی بر BIM در رشته معماری و متخصصینی که قصد مهاجرت به خارج از کشور دارند.
.
📍آموزش پروژه محور نرم افزار Revit Architectue
📍 در شرکت فناورانه بنا یار مهراز ایرانیان،
.
✔️ اولین مشاور تخصصی BIM در استان قم
✔️و تنها شرکت متخصص BIM مقیم در پارک علم و فناوری استان قم و دارای مجوز فناورائه ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت در ایران.
✔️ عضو تیم تدوین کننده اولین و تنها دستورالعمل پیاده سازی BIM در پروژه های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
(اعضای هیئت مدیره شرکت عضو تدوین کننده این آیین نامه می باشند)
.
🦾📌در کنار ما آموزش ببینید،  تغییر کنید،  موفقیت را تجربه کنید
.
✒️ ثبت نام از طریق لینک زیر:
.
https://zarinp.al/553675
.
🔴با توجه به محدودیت ظرفیت،  اولویت با تاریخ ثبت نام دانش پذیران می باشد.
.
✒️تعداد جلسات:  ۱۴ جلسه؛  مجموعا 42 ساعت.
.
🏅ارائه مدرک حضور در دوره به زبان فارسی و انگلیسی از سوی شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان».
.
🔴 برای اطلاعات بیشتر به پی وی پیام ارسال فرمائید و یا با شماره تلفن های:
025- 33550380
0919-867-4450
www.BIMsolutions.ir
.
.
#رویت_آرکیتکچر #قم #revit #revi_architecture #معماری #رویت_معماری #مهاجرت #مشاور_bim #بنایار_مهراز_ایرانیان #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #پارک_علم_و_فناوری #آموزش_حضوری #آموزش_رویت #buildinginformationmodeling

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🎯 فرصتی بی نظیر برای متقاضیان ورود به حوزه مدل‌سازی مبتنی بر BIM در رشته معماری و متخصصینی که قصد مهاجرت به خارج از کشور دارند.
.
📍آموزش پروژه محور نرم افزار Revit Architectue
📍 در شرکت فناورانه بنا یار مهراز ایرانیان،
.
✔️ اولین مشاور تخصصی BIM در استان قم
✔️و تنها شرکت متخصص BIM مقیم در پارک علم و فناوری استان قم و دارای مجوز فناورائه ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت در ایران.
✔️ عضو تیم تدوین کننده اولین و تنها دستورالعمل پیاده سازی BIM در پروژه های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
(اعضای هیئت مدیره شرکت عضو تدوین کننده این آیین نامه می باشند)
.
🦾📌در کنار ما آموزش ببینید،  تغییر کنید،  موفقیت را تجربه کنید
.
✒️ ثبت نام از طریق لینک زیر:
.
https://zarinp.al/553675
.
🔴با توجه به محدودیت ظرفیت،  اولویت با تاریخ ثبت نام دانش پذیران می باشد.
.
✒️تعداد جلسات:  ۱۴ جلسه؛  مجموعا 42 ساعت.
.
🏅ارائه مدرک حضور در دوره به زبان فارسی و انگلیسی از سوی شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان».
.
🔴 برای اطلاعات بیشتر به پی وی پیام ارسال فرمائید و یا با شماره تلفن های:
025- 33550380
0919-867-4450
www.BIMsolutions.ir
.
.
#رویت_آرکیتکچر #قم #revit #revi_architecture #معماری #رویت_معماری #مهاجرت #مشاور_bim #بنایار_مهراز_ایرانیان #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #پارک_علم_و_فناوری #آموزش_حضوری #آموزش_رویت #buildinginformationmodeling

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🎯 فرصتی بی نظیر برای متقاضیان ورود به حوزه مدل‌سازی مبتنی بر BIM در رشته معماری و متخصصینی که قصد مهاجرت به خارج از کشور دارند.
.
📍آموزش پروژه محور نرم افزار Revit Architectue
📍 در شرکت فناورانه بنا یار مهراز ایرانیان،
.
✔️ اولین مشاور تخصصی BIM در استان قم
✔️و تنها شرکت متخصص BIM مقیم در پارک علم و فناوری استان قم و دارای مجوز فناورائه ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت در ایران.
✔️ عضو تیم تدوین کننده اولین و تنها دستورالعمل پیاده سازی BIM در پروژه های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
(اعضای هیئت مدیره شرکت عضو تدوین کننده این آیین نامه می باشند)
.
🦾📌در کنار ما آموزش ببینید،  تغییر کنید،  موفقیت را تجربه کنید
.
✒️ ثبت نام از طریق لینک زیر:
.
https://zarinp.al/553675
.
🔴با توجه به محدودیت ظرفیت،  اولویت با تاریخ ثبت نام دانش پذیران می باشد.
.
✒️تعداد جلسات:  ۱۴ جلسه؛  مجموعا 42 ساعت.
.
🏅ارائه مدرک حضور در دوره به زبان فارسی و انگلیسی از سوی شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان».
.
🔴 برای اطلاعات بیشتر به پی وی پیام ارسال فرمائید و یا با شماره تلفن های:
025- 33550380
0919-867-4450
www.BIMsolutions.ir
.
.
#رویت_آرکیتکچر #قم #revit #revi_architecture #معماری #رویت_معماری #مهاجرت #مشاور_bim #بنایار_مهراز_ایرانیان #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #پارک_علم_و_فناوری #آموزش_حضوری #آموزش_رویت #buildinginformationmodeling

image
image
image
image