#مترو 6 پست

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان خراسان رضوی به آقای مهندس نیما جوشنی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان خراسان رضوی در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار)؛ به جناب آقای مهندس جوشنی؛ تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی (منوی درباره ما) شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #خراسان_رضوی # bimsolutions #نمایندگی_خراسان_رضوی #مهندس_جوشنی #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #زیرساخت #مترو #خدماتbim #مشاورbim #فناوری_ساخت #فناوری_ساختمان

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان خراسان رضوی به آقای مهندس نیما جوشنی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان خراسان رضوی در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار)؛ به جناب آقای مهندس جوشنی؛ تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی (منوی درباره ما) شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #خراسان_رضوی # bimsolutions #نمایندگی_خراسان_رضوی #مهندس_جوشنی #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #زیرساخت #مترو #خدماتbim #مشاورbim #فناوری_ساخت #فناوری_ساختمان

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان خراسان رضوی به آقای مهندس نیما جوشنی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان خراسان رضوی در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار)؛ به جناب آقای مهندس جوشنی؛ تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی (منوی درباره ما) شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #خراسان_رضوی # bimsolutions #نمایندگی_خراسان_رضوی #مهندس_جوشنی #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #زیرساخت #مترو #خدماتbim #مشاورbim #فناوری_ساخت #فناوری_ساختمان

image
image


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان خراسان رضوی به آقای مهندس نیما جوشنی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان خراسان رضوی در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار)؛ به جناب آقای مهندس جوشنی؛ تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی (منوی درباره ما) شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #خراسان_رضوی # bimsolutions #نمایندگی_خراسان_رضوی #مهندس_جوشنی #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #زیرساخت #مترو #خدماتbim #مشاورbim #فناوری_ساخت #فناوری_ساختمان

image


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان خراسان رضوی به آقای مهندس نیما جوشنی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان خراسان رضوی در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار)؛ به جناب آقای مهندس جوشنی؛ تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی (منوی درباره ما) شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #خراسان_رضوی # bimsolutions #نمایندگی_خراسان_رضوی #مهندس_جوشنی #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #زیرساخت #مترو #خدماتbim #مشاورbim #فناوری_ساخت #فناوری_ساختمان

image