#علوم_دامی 1 پست

Amirabbas Davarinasab  
مهندسی کشاورزی علوم دامی دانشگاه گلستان }

انتشار مقاله (راهکار هایی برای تضمین سلامت دستگاه گوارش اسب) در نشریه رویان برترین نشریه علمی دانشجویی در زمینه علوم دامی و دامپزشکی در کشور
#نشریه_علمی_دانشجویی
#مقاله
#سلامت_دستگاه_گوارش_اسب
#علوم_دامی
#دامپزشکی
#دانشگاه_فردوسی_مشهد

image