#طلای_ابلهان 4 پست

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

💚💛💙
#زمین_شناسی
#پیریت
#طلای_ابلهان

💛جواهر پیریت دارای شباهت بسیاری به طلا می باشد ولی برخلاف آن از قدرت چکش پذیری پایینی برخوردار است،
به همین علت به آن طلای ابلهان می گویند.

نام سنگ پیریت از (pyr) که در زبان یونانی به معنی آتش و کلمه (pyrites) به معنی نشات گرفته از آتش گرفته شده است.

سنگ پیریت دارای جلایی فلزی و وزن بالا و دارای رنگ هایی مانند زرد برنجی و خاکستری مایل به زرد است.
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

💚💛💙
#زمین_شناسی
#پیریت
#طلای_ابلهان

💛جواهر پیریت دارای شباهت بسیاری به طلا می باشد ولی برخلاف آن از قدرت چکش پذیری پایینی برخوردار است،
به همین علت به آن طلای ابلهان می گویند.

نام سنگ پیریت از (pyr) که در زبان یونانی به معنی آتش و کلمه (pyrites) به معنی نشات گرفته از آتش گرفته شده است.

سنگ پیریت دارای جلایی فلزی و وزن بالا و دارای رنگ هایی مانند زرد برنجی و خاکستری مایل به زرد است.
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

💚💛💙
#زمین_شناسی
#پیریت
#طلای_ابلهان

💛جواهر پیریت دارای شباهت بسیاری به طلا می باشد ولی برخلاف آن از قدرت چکش پذیری پایینی برخوردار است،
به همین علت به آن طلای ابلهان می گویند.

نام سنگ پیریت از (pyr) که در زبان یونانی به معنی آتش و کلمه (pyrites) به معنی نشات گرفته از آتش گرفته شده است.

سنگ پیریت دارای جلایی فلزی و وزن بالا و دارای رنگ هایی مانند زرد برنجی و خاکستری مایل به زرد است.
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

💚💛💙
#زمین_شناسی
#پیریت
#طلای_ابلهان

💛جواهر پیریت دارای شباهت بسیاری به طلا می باشد ولی برخلاف آن از قدرت چکش پذیری پایینی برخوردار است،
به همین علت به آن طلای ابلهان می گویند.

نام سنگ پیریت از (pyr) که در زبان یونانی به معنی آتش و کلمه (pyrites) به معنی نشات گرفته از آتش گرفته شده است.

سنگ پیریت دارای جلایی فلزی و وزن بالا و دارای رنگ هایی مانند زرد برنجی و خاکستری مایل به زرد است.
💚💛💙

image
image
image