#شکست_حصر_آبادان 3 پست

زاهارا
معماری دانشکده مائده گرگان }

سالروز #شکست_حصر_آبادان مبارک🇮🇷
شهر من #آبادان #ایران
*۵ مهر ۱۳۶۰ *
"به امید ایرانی پر از شادی"

image

زاهارا
معماری دانشکده مائده گرگان }

سالروز #شکست_حصر_آبادان مبارک🇮🇷
شهر من #آبادان #ایران
*۵ مهر ۱۳۶۰ *
"به امید ایرانی پر از شادی"

image

زاهارا
معماری دانشکده مائده گرگان }

سالروز #شکست_حصر_آبادان مبارک🇮🇷
شهر من #آبادان #ایران
*۵ مهر ۱۳۶۰ *
"به امید ایرانی پر از شادی"

image
image