#سطح_پیشرفته 9 پست

●واژه روز
کلماتی که تلفظ یکسان اما معنای متفاوتی دارند.

■ Whine :نق زدن
■ Wine :شراب

■ Wring:چلاندن
■ Ring:حلقه

■ Dear:عزیز
■ Deer:گوزن

■ Dough :خمیر
■ Doe:گوزن ماده

■ Time :زمان
■ Thyme :آویشن

■ Cent :یک صدم دلار
■ Scent: بوی خوش

#واژه #سطح_پیشرفته


قضیه چیه؟ مشکل چیه؟
What gives?
#فیلم #سطح_پیشرفته
#آموزش_زبان
#زبان_انگلیسی


کاربرد ۳ اصطلاح فوق العاده

In case:چنانچه

In advance:از قبل

In person:شخصا

#اصطلاح #سطح_پیشرفته


شکایت ، دادخواهی‼️
Complaint
#واژه #سطح_پیشرفته