#زبان_بدن_فروش 8 پست

#زبان_بدن_فروش

در حالیکه با او صحبت می‌کنید نگاهش به دورتر از شمامتمایل و ناخوداگاه شانه ها را بالا می اندازد و این یعنی"علاقه ای به شنیدن دیگه ندارم"


#زبان_بدن_فروش

اگر او گفت که از محصولی خوشش آمده و برای خرید برمیگردد، اما وقتی پیش قدم شدید برای دست دادن او سرجایش قرار گرفت و پای مخالفش را به جلو کشید،بدانید او برنمی گردد!


#زبان_بدن_فروش

💎اشتباه دست دادن با مشتری،وقتی شل دست بدید یعنی قدرت و توانمندی کافی برای مدیریت ندارید و وقتی سفت دست بدید یعنی بسیار پرخاشگرید!


#زبان_بدن_فروش

💎از قلاب کردن دستها و مالش آنها به یکدیگر در مقابل مشتری بپرهیزید. چون در شما نشانگر اضطراب،عصبی بودن و اطمینان به کسب پول است!


#زبان_بدن_فروش

🔴اگر در حالیکه با مشتری حرف میزنید او دستش را روی شکم و سمت معده اش گذاشت، بحث را ادامه ندهید او تردید دارد و نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد!