#رومن_رولان 4 پست

هر کسی در عمق وجود خود
قبرستان کوچکی دارد
که محل آرمیدن تمام کسانی است
که او یک روز آن‌ها را دوست داشته است.

📕
#ژان_کریستف
✍🏻 #رومن_رولان


جرأت کنید راست و حقیقی باشید.
جرأت کنید زشت باشید!
اگر موسیقی بد را دوست دارید،
رک و راست بگویید.
خود را همان که هستید نشان بدهید.
این بزک تهوع انگیز دورویی
و دو پهلویی را از چهره روح خود
بزدایید، با آب فراوان بشویید!

📕
#ژان_کریستف
✍🏻 #رومن_رولان


چه خوب بود که آدمی می‌توانست وقتی درد و مصیبتی دارد، ماه‌ها بخوابد و چندین ماه بعد، آسوده و تازه نفس از خواب برخیزد؛
اما هیچ‌کس نمی‌تواند چنین کاری بکند؛ باید بیدار ماند و درد کشید و با دردهای خود کنار آمد.

📓
#ژان_کریستف
✍🏻 #رومن_رولان