#دارایی_های_داده 3 پست

🔳 چهار ویژگی منحصر به فرد داده

1⃣ تمام شدنی نیست

بیشترین ارزش از
#داده نه درزمان استفاده بلکه در زمان استفاده مجدد از آن حاصل می شود

2⃣ در طول زمان تنزل نمی یابد

درصورت نگهداری درست #دارایی_های_دیجیتال، بر خلاف سایر دارایی های سازمان تنزل نمی یابند

3⃣ با دوام است

قادر به تولید جریانی از #محصولات و سرویس ها در طول زمان است

4⃣ راهبردی است

#دارایی_های_داده باید برای نیل به آینده نگهداری شوند. بدون دارایی های راهبردی آینده سازمان به خطر می افتد.

image

علی محمدزاده
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان }

🔳 چهار ویژگی منحصر به فرد داده

1⃣ تمام شدنی نیست

بیشترین ارزش از
#داده نه درزمان استفاده بلکه در زمان استفاده مجدد از آن حاصل می شود

2⃣ در طول زمان تنزل نمی یابد

درصورت نگهداری درست #دارایی_های_دیجیتال، بر خلاف سایر دارایی های سازمان تنزل نمی یابند

3⃣ با دوام است

قادر به تولید جریانی از #محصولات و سرویس ها در طول زمان است

4⃣ راهبردی است

#دارایی_های_داده باید برای نیل به آینده نگهداری شوند. بدون دارایی های راهبردی آینده سازمان به خطر می افتد.


🔳 چهار ویژگی منحصر به فرد داده

1⃣ تمام شدنی نیست

بیشترین ارزش از
#داده نه درزمان استفاده بلکه در زمان استفاده مجدد از آن حاصل می شود

2⃣ در طول زمان تنزل نمی یابد

درصورت نگهداری درست #دارایی_های_دیجیتال، بر خلاف سایر دارایی های سازمان تنزل نمی یابند

3⃣ با دوام است

قادر به تولید جریانی از #محصولات و سرویس ها در طول زمان است

4⃣ راهبردی است

#دارایی_های_داده باید برای نیل به آینده نگهداری شوند. بدون دارایی های راهبردی آینده سازمان به خطر می افتد.