#خوگیری 6 پست

امیرحسین فلاحی  
 دانشجوی مدیریت صنعتی،علاقه مند به مسائل علوم انسانی.

عادی انگاری را کنار بگذاریم .
گاهی پدیده های اطراف مان آنقدر برایمان تکرار شده است که به را حتی از کنارشان میگذریم بدون آنکه زیبایی شان را درک کنیم.
خوب است گاهی عمیق تر و ریز تر به جزئیات بپردازیم .
#خوگیری

image

امیرحسین فلاحی  
 دانشجوی مدیریت صنعتی،علاقه مند به مسائل علوم انسانی.

عادی انگاری را کنار بگذاریم .
گاهی پدیده های اطراف مان آنقدر برایمان تکرار شده است که به را حتی از کنارشان میگذریم بدون آنکه زیبایی شان را درک کنیم.
خوب است گاهی عمیق تر و ریز تر به جزئیات بپردازیم .
#خوگیری

image

امیرحسین فلاحی  
 دانشجوی مدیریت صنعتی،علاقه مند به مسائل علوم انسانی.

عادی انگاری را کنار بگذاریم .
گاهی پدیده های اطراف مان آنقدر برایمان تکرار شده است که به را حتی از کنارشان میگذریم بدون آنکه زیبایی شان را درک کنیم.
خوب است گاهی عمیق تر و ریز تر به جزئیات بپردازیم .
#خوگیری

image

امیرحسین فلاحی  
 دانشجوی مدیریت صنعتی،علاقه مند به مسائل علوم انسانی.

عادی انگاری را کنار بگذاریم .
گاهی پدیده های اطراف مان آنقدر برایمان تکرار شده است که به را حتی از کنارشان میگذریم بدون آنکه زیبایی شان را درک کنیم.
خوب است گاهی عمیق تر و ریز تر به جزئیات بپردازیم .
#خوگیری

image

امیرحسین فلاحی  
 دانشجوی مدیریت صنعتی،علاقه مند به مسائل علوم انسانی.

عادی انگاری را کنار بگذاریم .
گاهی پدیده های اطراف مان آنقدر برایمان تکرار شده است که به را حتی از کنارشان میگذریم بدون آنکه زیبایی شان را درک کنیم.
خوب است گاهی عمیق تر و ریز تر به جزئیات بپردازیم .
#خوگیری

image