#خواننده 2 پست

حمیدرضا قربانی و شای واتسون - در قفس
Shay Watson And Hamidreza Ghorbani - Caged
Lyrics And Music : Hamidreza Ghorbani And Shay Watson
Arrangement : Shay Watson
Mix And Master : Hamidreza Ghorbani

#حمیدرضاقربانی #خواننده #
#hamidrezaghorbani #shaywatson #caged #popmusic #iraniansinger #americansinger #international

image

حمیدرضا قربانی و شای واتسون - در قفس
Shay Watson And Hamidreza Ghorbani - Caged
Lyrics And Music : Hamidreza Ghorbani And Shay Watson
Arrangement : Shay Watson
Mix And Master : Hamidreza Ghorbani

#حمیدرضاقربانی #خواننده #
#hamidrezaghorbani #shaywatson #caged #popmusic #iraniansinger #americansinger #international