#خط 3 پست

محمد کریمی
مهندسی اکتشافات نفت دانشگاه یزد }

اینم یکی از هنرهای بنده در زمان اوقات فراغت
البته اگه بشه اسمشو هنر گذاشت😅

کریمی-شیراز
#خط-خودکاری

image

محمد کریمی
مهندسی اکتشافات نفت دانشگاه یزد }

اینم یکی از هنرهای بنده در زمان اوقات فراغت
البته اگه بشه اسمشو هنر گذاشت😅

کریمی-شیراز
#خط-خودکاری

image

محمد کریمی
مهندسی اکتشافات نفت دانشگاه یزد }

اینم یکی از هنرهای بنده در زمان اوقات فراغت
البته اگه بشه اسمشو هنر گذاشت😅

کریمی-شیراز
#خط-خودکاری

image
image