#حل 2 پست

#حل تمرین ماشین های الکتریکی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

halle mashin.pdf

#حل المسائل محاسبات عددی نیکوکار

حل المسائل محاسبات نیکوکار.rar.pdf