#حسابرس 50 پست

ماه های حرام چه ماه هایی است؟ آیا صفر هم ماه حرام است؟

ماه حرام شامل محرم ، رجب، ذی القعده و ذی الحجه می شود بنابراین ماه صفر و رمضان جز ماه حرام نیست. در ماه حرام دیه یک سوم بیشتر می شود.

https://hesabraslaw.com/

#ماه_حرام #صفر #وکیل_کیفری #حسابرس


آیا می دانستید دیه زن و مرد با هم برابر است؟!

دیه زن و مرد تا یک سوم با هم برابر است و در صورتی که دیه به یک سوم یا بیشتر برسد دیه زن نصف دیه مرد می شود.

https://hesabraslaw.com/

#دیه #زن_مرد #حسابرس #وکیل_کیفری