#تکنیک_fast_tracking 2 پست

🔳تکنیک (Fast Tracking ) :


⭕️تکنیک Fast Tracking به معنی آن است که مدیر پروژه سعی نماید، در جهت کاهش زمان پروژه فعالیت های بحرانی پروژه را به صورت موازی انجام دهد.

🏛برای مثال در ساخت یک بنا برپایی اسکلت آن هرگز بدون انجام کامل فونداسیون نمی تواند انجام شود، اما اگر چنین بنایی به اندازه کافی بزرگ باشد، می توان پس از برپایی فونداسیون در یک قسمت در همان قسمت اسکلت را بر پا نمود و همزمان بخش دیگری از فونداسیون را در جای دیگر اجرا نمود.

👈استفاده از تکنیک Fast Tracking شامل ریسک هایی نیز می شود که باعث افزایش هزینه و خصوصاً دوباره کاری می باشد.

🤔به عنوان مثال خرید همزمان یک تجهیز با طراحی و مهندسی ممکن است باعث دوباره کاری در تجهیزات ساخته شده به دلیل تغییرات در مهندسی شود.

📈یکی از قوانین و بهترین شیوه های بدست آمده این است که تنها 33 درصد فعالیت های پروژه را می توان به طور همزمان و موازی انجام داد و اگر مدیر پروژه بیش از این، چنین فعالیت هایی را موازی انجام دهد، احتمال دوباره کاری و وقوع ریسک های متعدد به شدت بالا می رود. این امر به این معنی است که اگر مدیر پروژه تصمیم به استفاده از چنین تکنیکی برای مثال در دو فعالیت پیش نیاز و پس نیاز گرفته باشد، فعالیت دوم را می تواند در زمانی شروع کند که فعالیت اول دارای پیشرفت 67 درصدی می باشد.

#تکنیک_fast_tracking


🔳تکنیک (Fast Tracking ) :

⭕️تکنیک Fast Tracking به معنی آن است که مدیر پروژه سعی نماید، در جهت کاهش زمان پروژه فعالیت های بحرانی پروژه را به صورت موازی انجام دهد.

🏛برای مثال در ساخت یک بنا برپایی اسکلت آن هرگز بدون انجام کامل فونداسیون نمی تواند انجام شود، اما اگر چنین بنایی به اندازه کافی بزرگ باشد، می توان پس از برپایی فونداسیون در یک قسمت در همان قسمت اسکلت را بر پا نمود و همزمان بخش دیگری از فونداسیون را در جای دیگر اجرا نمود.

👈استفاده از تکنیک Fast Tracking شامل ریسک هایی نیز می شود که باعث افزایش هزینه و خصوصاً دوباره کاری می باشد.

🤔به عنوان مثال خرید همزمان یک تجهیز با طراحی و مهندسی ممکن است باعث دوباره کاری در تجهیزات ساخته شده به دلیل تغییرات در مهندسی شود.

📈یکی از قوانین و بهترین شیوه های بدست آمده این است که تنها 33 درصد فعالیت های پروژه را می توان به طور همزمان و موازی انجام داد و اگر مدیر پروژه بیش از این، چنین فعالیت هایی را موازی انجام دهد، احتمال دوباره کاری و وقوع ریسک های متعدد به شدت بالا می رود. این امر به این معنی است که اگر مدیر پروژه تصمیم به استفاده از چنین تکنیکی برای مثال در دو فعالیت پیش نیاز و پس نیاز گرفته باشد، فعالیت دوم را می تواند در زمانی شروع کند که فعالیت اول دارای پیشرفت 67 درصدی می باشد.

#تکنیک_fast_tracking