#تغییر_رنگ_ماورایی 6 پست

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#گوهر_شناسی
#الکساندریت
#تغییر_رنگ_ماورایی
💙💛💚

🟣الکساندریت یکی از کمیاب ترین سنگ های جواهر موجود در بازار امروز است. این سنگ یکی از گونه های تغییر دهنده ی رنگ کریزوبریل(سیکلوسیلیکات) است.

🟠پدیده ی تغییر رنگ در الکساندریت به عنوان «اثر الکساندریت» شناخته می شود. تغییر رنگ در زیر نورپردازی خاص، معمولا در نور روز و نور تابشی قابل مشاهده است.

🟢الکساندریت جوا‌هری به شدت چندرنگ است. این سنگ رنگ های زمردی، قرمز، نارنجی و زرد از خود نشان می دهد که با توجه به زوایای مختلفی که از آن مشاهده می شود تغییرپذیر است.
سنگهای الکساندریت به طور معمول پس از برش و صیقل، وضوح شفاف و درخشندگی شیشه ای دارند.

🟡خواص سنگ الکساندریت

الکساندریت یکی از سنگهای متولدین تولد خرداد نیز است.این سنگ چاکراهای قلب (چهارم)، چشم سوم (ششم) و تاج را تحت تاثیر قرار می دهد. این یک سنگ شادی بخش و لذت آور است که استفاده از آن موجب رهایی از تنش روانی و بدست آوردن اطمینان خاطر می شود.
#زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#گوهر_شناسی
#الکساندریت
#تغییر_رنگ_ماورایی
💙💛💚

🟣الکساندریت یکی از کمیاب ترین سنگ های جواهر موجود در بازار امروز است. این سنگ یکی از گونه های تغییر دهنده ی رنگ کریزوبریل(سیکلوسیلیکات) است.

🟠پدیده ی تغییر رنگ در الکساندریت به عنوان «اثر الکساندریت» شناخته می شود. تغییر رنگ در زیر نورپردازی خاص، معمولا در نور روز و نور تابشی قابل مشاهده است.

🟢الکساندریت جوا‌هری به شدت چندرنگ است. این سنگ رنگ های زمردی، قرمز، نارنجی و زرد از خود نشان می دهد که با توجه به زوایای مختلفی که از آن مشاهده می شود تغییرپذیر است.
سنگهای الکساندریت به طور معمول پس از برش و صیقل، وضوح شفاف و درخشندگی شیشه ای دارند.

🟡خواص سنگ الکساندریت

الکساندریت یکی از سنگهای متولدین تولد خرداد نیز است.این سنگ چاکراهای قلب (چهارم)، چشم سوم (ششم) و تاج را تحت تاثیر قرار می دهد. این یک سنگ شادی بخش و لذت آور است که استفاده از آن موجب رهایی از تنش روانی و بدست آوردن اطمینان خاطر می شود.
#زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#گوهر_شناسی
#الکساندریت
#تغییر_رنگ_ماورایی
💙💛💚

🟣الکساندریت یکی از کمیاب ترین سنگ های جواهر موجود در بازار امروز است. این سنگ یکی از گونه های تغییر دهنده ی رنگ کریزوبریل(سیکلوسیلیکات) است.

🟠پدیده ی تغییر رنگ در الکساندریت به عنوان «اثر الکساندریت» شناخته می شود. تغییر رنگ در زیر نورپردازی خاص، معمولا در نور روز و نور تابشی قابل مشاهده است.

🟢الکساندریت جوا‌هری به شدت چندرنگ است. این سنگ رنگ های زمردی، قرمز، نارنجی و زرد از خود نشان می دهد که با توجه به زوایای مختلفی که از آن مشاهده می شود تغییرپذیر است.
سنگهای الکساندریت به طور معمول پس از برش و صیقل، وضوح شفاف و درخشندگی شیشه ای دارند.

🟡خواص سنگ الکساندریت

الکساندریت یکی از سنگهای متولدین تولد خرداد نیز است.این سنگ چاکراهای قلب (چهارم)، چشم سوم (ششم) و تاج را تحت تاثیر قرار می دهد. این یک سنگ شادی بخش و لذت آور است که استفاده از آن موجب رهایی از تنش روانی و بدست آوردن اطمینان خاطر می شود.
#زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#گوهر_شناسی
#الکساندریت
#تغییر_رنگ_ماورایی
💙💛💚

🟣الکساندریت یکی از کمیاب ترین سنگ های جواهر موجود در بازار امروز است. این سنگ یکی از گونه های تغییر دهنده ی رنگ کریزوبریل(سیکلوسیلیکات) است.

🟠پدیده ی تغییر رنگ در الکساندریت به عنوان «اثر الکساندریت» شناخته می شود. تغییر رنگ در زیر نورپردازی خاص، معمولا در نور روز و نور تابشی قابل مشاهده است.

🟢الکساندریت جوا‌هری به شدت چندرنگ است. این سنگ رنگ های زمردی، قرمز، نارنجی و زرد از خود نشان می دهد که با توجه به زوایای مختلفی که از آن مشاهده می شود تغییرپذیر است.
سنگهای الکساندریت به طور معمول پس از برش و صیقل، وضوح شفاف و درخشندگی شیشه ای دارند.

🟡خواص سنگ الکساندریت

الکساندریت یکی از سنگهای متولدین تولد خرداد نیز است.این سنگ چاکراهای قلب (چهارم)، چشم سوم (ششم) و تاج را تحت تاثیر قرار می دهد. این یک سنگ شادی بخش و لذت آور است که استفاده از آن موجب رهایی از تنش روانی و بدست آوردن اطمینان خاطر می شود.
#زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#گوهر_شناسی
#الکساندریت
#تغییر_رنگ_ماورایی
💙💛💚

🟣الکساندریت یکی از کمیاب ترین سنگ های جواهر موجود در بازار امروز است. این سنگ یکی از گونه های تغییر دهنده ی رنگ کریزوبریل(سیکلوسیلیکات) است.

🟠پدیده ی تغییر رنگ در الکساندریت به عنوان «اثر الکساندریت» شناخته می شود. تغییر رنگ در زیر نورپردازی خاص، معمولا در نور روز و نور تابشی قابل مشاهده است.

🟢الکساندریت جوا‌هری به شدت چندرنگ است. این سنگ رنگ های زمردی، قرمز، نارنجی و زرد از خود نشان می دهد که با توجه به زوایای مختلفی که از آن مشاهده می شود تغییرپذیر است.
سنگهای الکساندریت به طور معمول پس از برش و صیقل، وضوح شفاف و درخشندگی شیشه ای دارند.

🟡خواص سنگ الکساندریت

الکساندریت یکی از سنگهای متولدین تولد خرداد نیز است.این سنگ چاکراهای قلب (چهارم)، چشم سوم (ششم) و تاج را تحت تاثیر قرار می دهد. این یک سنگ شادی بخش و لذت آور است که استفاده از آن موجب رهایی از تنش روانی و بدست آوردن اطمینان خاطر می شود.
#زمین_شناسی
💙💛💚

image