#بگید_برنامه_نویسم_بدون_اینکه_بگید_برنامه_نویسم 2 پست

#بگید_برنامه_نویسم_بدون_اینکه_بگید_برنامه_نویسم
اخه یه ویرگول 🤦‍♀️


مهسا حاج علی گل  
مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم }

#بگید_برنامه_نویسم_بدون_اینکه_بگید_برنامه_نویسم

عه این که کار میکرد!😅