#به_جای_مانده_از_فرشتگان 5 پست

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#چشمه_های_پلکانی
#به_جای_مانده_از_فرشتگان
💙💛💚
🟣تصور کنین روی صخره های نارنجی رنگی قدم می زنین که لایه لایه زمین رو بالا رفتن و آب از بلورهای سنگی شان چکه می کنه، رو که بر گردونین، پشت سرتون زمین لایه لایه سبزآبیه و کمی اون طرف تر، لایه لایه زرد.
🟡چشمه های پلکانی یکی از نادرترین پدیده دیدنی طبیعی است که در کوه های ایران نیز وجود دارد،اما این پدیده مختص به ایران نیست و در کشور های مختلفی از سراسر جهان نیز می توان این جاذبه گردشگری بی نظیر را یافت. 🟢این چشمه های زیبا در کشور های مختلفی همچون
#ایران( چشمه ی پلکانی باداب سورت =باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است.)
#چین (چشمه ی پلکانی بایشوتا= در لغت به معنی «گل های در حال رشد» )
#ترکیه (چشمه ی پلکانی پاموکاله= پاموکاله که در زبان ترکی به معنای "قلعه‌ی پنبه‌ای" است)
و .... وجود دارند.
#زیبایی_های_زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#چشمه_های_پلکانی
#به_جای_مانده_از_فرشتگان
💙💛💚
🟣تصور کنین روی صخره های نارنجی رنگی قدم می زنین که لایه لایه زمین رو بالا رفتن و آب از بلورهای سنگی شان چکه می کنه، رو که بر گردونین، پشت سرتون زمین لایه لایه سبزآبیه و کمی اون طرف تر، لایه لایه زرد.
🟡چشمه های پلکانی یکی از نادرترین پدیده دیدنی طبیعی است که در کوه های ایران نیز وجود دارد،اما این پدیده مختص به ایران نیست و در کشور های مختلفی از سراسر جهان نیز می توان این جاذبه گردشگری بی نظیر را یافت. 🟢این چشمه های زیبا در کشور های مختلفی همچون
#ایران( چشمه ی پلکانی باداب سورت =باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است.)
#چین (چشمه ی پلکانی بایشوتا= در لغت به معنی «گل های در حال رشد» )
#ترکیه (چشمه ی پلکانی پاموکاله= پاموکاله که در زبان ترکی به معنای "قلعه‌ی پنبه‌ای" است)
و .... وجود دارند.
#زیبایی_های_زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#چشمه_های_پلکانی
#به_جای_مانده_از_فرشتگان
💙💛💚
🟣تصور کنین روی صخره های نارنجی رنگی قدم می زنین که لایه لایه زمین رو بالا رفتن و آب از بلورهای سنگی شان چکه می کنه، رو که بر گردونین، پشت سرتون زمین لایه لایه سبزآبیه و کمی اون طرف تر، لایه لایه زرد.
🟡چشمه های پلکانی یکی از نادرترین پدیده دیدنی طبیعی است که در کوه های ایران نیز وجود دارد،اما این پدیده مختص به ایران نیست و در کشور های مختلفی از سراسر جهان نیز می توان این جاذبه گردشگری بی نظیر را یافت. 🟢این چشمه های زیبا در کشور های مختلفی همچون
#ایران( چشمه ی پلکانی باداب سورت =باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است.)
#چین (چشمه ی پلکانی بایشوتا= در لغت به معنی «گل های در حال رشد» )
#ترکیه (چشمه ی پلکانی پاموکاله= پاموکاله که در زبان ترکی به معنای "قلعه‌ی پنبه‌ای" است)
و .... وجود دارند.
#زیبایی_های_زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#چشمه_های_پلکانی
#به_جای_مانده_از_فرشتگان
💙💛💚
🟣تصور کنین روی صخره های نارنجی رنگی قدم می زنین که لایه لایه زمین رو بالا رفتن و آب از بلورهای سنگی شان چکه می کنه، رو که بر گردونین، پشت سرتون زمین لایه لایه سبزآبیه و کمی اون طرف تر، لایه لایه زرد.
🟡چشمه های پلکانی یکی از نادرترین پدیده دیدنی طبیعی است که در کوه های ایران نیز وجود دارد،اما این پدیده مختص به ایران نیست و در کشور های مختلفی از سراسر جهان نیز می توان این جاذبه گردشگری بی نظیر را یافت. 🟢این چشمه های زیبا در کشور های مختلفی همچون
#ایران( چشمه ی پلکانی باداب سورت =باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است.)
#چین (چشمه ی پلکانی بایشوتا= در لغت به معنی «گل های در حال رشد» )
#ترکیه (چشمه ی پلکانی پاموکاله= پاموکاله که در زبان ترکی به معنای "قلعه‌ی پنبه‌ای" است)
و .... وجود دارند.
#زیبایی_های_زمین_شناسی
💙💛💚

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#چشمه_های_پلکانی
#به_جای_مانده_از_فرشتگان
💚💛💙
🟣تصور کنین روی صخره های نارنجی رنگی قدم می زنین که لایه لایه زمین رو بالا رفتن و آب از بلورهای سنگی شان چکه می کنه، رو که بر گردونین، پشت سرتون زمین لایه لایه سبزآبیه و کمی اون طرف تر، لایه لایه زرد.
🟡چشمه های پلکانی یکی از نادرترین پدیده دیدنی طبیعی است که در کوه های ایران نیز وجود دارد،اما این پدیده مختص به ایران نیست و در کشور های مختلفی از سراسر جهان نیز می توان این جاذبه گردشگری بی نظیر را یافت. 🟢این چشمه های زیبا در کشور های مختلفی همچون
#ایران( چشمه ی پلکانی باداب سورت =باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است.)
#چین (چشمه ی پلکانی بایشوتا= در لغت به معنی «گل های در حال رشد» )
#ترکیه (چشمه ی پلکانی پاموکاله= پاموکاله که در زبان ترکی به معنای "قلعه‌ی پنبه‌ای" است)
و .... وجود دارند.
#زیبایی_های_زمین_شناسی
💙💛💚

image
image
image
image