#اندرو 6 پست

——
lifgrow
از اندیشیدن به جزئیات و اینکه چگونه نتیجه خواهد گرفت دست بردارید. فقط آن را بکار بگیرید و ببینید چه اتفاقی می افتد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

#رشد #رشد_فردی #زندگی #زندگی_موفق #زندگی_شاد #آرامش #انسانیت #توانمندی #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_موفقیت_هدف #علم #علمی_کاربردی #دانایی #اندرو #اندرو_تیت

image

——
lifgrow
با همکاری چیزهای زیبا خلق کنید 🤝✨ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

#رشد #رشد_فردی #زندگی #زندگی_موفق #زندگی_شاد #آرامش #انسانیت #توانمندی #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_موفقیت_هدف #علم #علمی_کاربردی #دانایی #اندرو #اندرو_تیت

image

——
lifgrow

تعادل کلیدشه ⚖
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

#رشد #رشد_فردی #زندگی #زندگی_موفق #زندگی_شاد #آرامش #انسانیت #توانمندی #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_موفقیت_هدف #علم #علمی_کاربردی #دانایی #اندرو #اندرو_تیت

image

سجاد اسدی  
 برنامه نویس و توسعه دهنده وب مهندس نرم افزار

——
lifgrow
زمان و مکان درست 👌 به هوش طبیعت اعتماد کن ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

#رشد #رشد_فردی #زندگی #زندگی_موفق #زندگی_شاد #آرامش #انسانیت #توانمندی #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_موفقیت_هدف #علم #علمی_کاربردی #دانایی #اندرو #اندرو_تیت

image